Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ביקורת כיבוי אש

פתיחה

ביקורת כיבוי אש היא חלק בלתי נפרד מתהליך הבטיחות בכל ארגון. הכיבוי היעיל של אש יכול להציל חיים ונכסים יקרים, ולכן יש צורך בביקורת שוטפת של המערכות והתהליכים הקיימים בארגון להבטיח שהם תקינים ומתוחזקים.

מדריך מקיף לביקורת כיבוי אש שנתית: הכל מוסבר בפירוט
מדריך מקיף לביקורת כיבוי אש שנתית: הכל מוסבר בפירוט

מבוא לביקורת כיבוי אש

ביקורת כיבוי אש היא תהליך המבצע אבחנה והערכה של מערכות הכיבוי הקיימות בארגון. היא כוללת בדיקת התקנה, ביצוע בדיקות תפוקה, והערכת היכולת התפקודית של המערכות במצבי חירום ובמצבי תקינות.

מרכיבי ביקורת כיבוי אש

על מנת לבצע ביקורת כיבוי אש בצורה מקיפה, יש לכלול מספר מרכיבים עיקריים כדלקמן:

 1. בדיקת התקנה של מערכות הכיבוי הקיימות.
 2. בדיקת תפוקה של מערכות הכיבוי הקיימות.
 3. בדיקת היכולת התפקודית תחת מצבי חירום.
 4. בדיקת היכולת התפקודית תחת מצבי תקינות.
 5. בדיקת תוקף ותקינות התעודות והרישיונות הנדרשים.
 6. בדיקת שלמות ותקינות התיעוד הטכני והניהולי.

טבלה – דוגמא לתפקידים בביקורת כיבוי אש

תפקיד תיאור
מפקח ראשי אחראי על תכנון וביצוע הביקורת, והדיווח על התוצאות להנהלת הארגון.
מנהל בטיחות מטפל בתהליך הביקורת ומבצע את הפעולות הנדרשות לשיפור המערכות הקיימות.
טכנאי כיבוי אש בודק את מערכות הכיבוי הקיימות ומבצע את התיקונים והשדרוגים הנדרשים.

מקרה למקרה – איך ביקורת כיבוי אש יכולה להציל חיים

בתאריך 15 בינואר 2022, פרצה אש גדולה במתחם תעשייתי גדול. למרבה המזל, המתחם היה עובר ביקורת כיבוי אש שנתית ימים קודם לכן, ולכן המערכת הייתה במצב תקין ומוכן לטיפול במקרה חירום.

החיים של מאות עובדים תלויים בכך שהמערכת כיבוי האש תפעל בצורה תקינה. בזכות הביקורת המקיפה, נמנעו תאונות קשות ונזקים קריטיים לנכסים. המערכת הצליחה לכבות את האש במהירות ולמנוע התפשטות נוספת של האש.

דוגמאות נוספות למקרים חיוניים

כדי להבין את חשיבות הביקורת המקיפה בתחום הכיבוי אש, ניתן לציין כמה דוגמאות נוספות של מקרים חיוניים בהם הביקורת שיחקה תפקיד מכריע:

 • במפעל תעשייתי, נמצאת תקלה במערכת הכיבוי האוטומטית. הביקורת המקיפה גילתה את התקלה והופעלה מערכת חירום משנית כדי להבטיח שהמתקן ישאר בפעולה.
 • במלון, נמצא גוף זר במערכת הכיבוי האוטומטית. הביקורת המקיפה גילתה את הגוף ונמנעו אפשרויות להתפשטות של אש במתחם.
 • במוסד חינוכי, נמצאת תקלה במערכת האזעקה. הביקורת המקיפה גילתה את התקלה והופעלה מערכת אזעקה משנית כדי להביא את המערכת למצב תקין.

מילים מודגשות

במהלך המאמר, השתמשנו במילים מודגשות על מנת להדגיש את המונחים הקשורים לביקורת כיבוי אש:

 • ביקורת כיבוי אש – תהליך הבצעת אבחנה והערכה של מערכות הכיבוי הקיימות בארגון.
 • מערכות הכיבוי הקיימות – המערכות שמותקנות בארגון על מנת לכבות אש במקרה של חירום.
 • תהליך הביקורת – התהליך בו מתבצעת בדיקה והערכה של מערכות הכיבוי הקיימות.
 • מצבי חירום – מצבים בהם מתרחשת אסון או תקרת אש, והמערכת הכיבוי נדרשת לפעול.
 • מצבי תקינות – מצבים בהם אין אסון או תקרת אש, והמערכת הכיבוי מוכנה לפעול.
 • תוקף ותקינות התעודות והרישיונות – ביקורת על תוקפן ותקינותן של ההיתרים והרישיונות הנדרשים על מנת להפעיל את מערכות הכיבוי.
 • שלמות ותקינות התיעוד – ביקורת על התיעוד הטכני והניהולי הקשור למערכות הכיבוי.

הנחיות לביצוע ביקורת כיבוי אש שנתית

ביקורת כיבוי אש שנתית היא הליך חשוב לוודא שמערכות כיבוי האש במבנה פועלות כראוי ועומדות בתקנים. הביקורת כוללת בדיקה של ציוד כגון גלאי עשן, מטפים, ברזי כיבוי אש ועוד. להלן הנחיות מפורטות לביצוע ביקורת כיבוי אש שנתית:

ציוד נדרש

 • רשימת תיוג של כל פריטי ציוד כיבוי האש במבנה
 • טופס ביקורת לתיעוד הבדיקות
 • סרגל, פנס, מברגים וכלים בסיסיים
 • מד לחץ לבדיקת לחץ מים בברזי כיבוי אש
 • סולם ופיגום נייד לגישה לגלאים ופריטי ציוד בגובה

בדיקת גלאי עשן

יש לבדוק את תקינות הגלאים על פי ההנחיות הבאות:

 • בדוק ויזואלית שאין נזק פיזי לגלאי
 • בדוק שהנורית האדומה מהבהבת כראוי
 • לחץ על לחצן הבדיקה ווודא הפעלת אזעקה
 • תעד את מיקום הגלאי ותוצאות הבדיקה

בדיקת מטפי כיבוי אש

יש לבדוק את המטפים על פי הקריטריונים הבאים:

 • בדוק תוקף הבדיקה האחרונה על המטפה
 • וודא שהסגר במקומו ולא פגום
 • שקול את המטפה לבדיקת משקל תכולה
 • בדוק לחץ במד לחץ, צריך להיות כ-12 בר
 • תעד מיקום המטפה ותוצאות הבדיקה

בדיקת ברזי כיבוי אש

יש לבצע את הפעולות הבאות לגבי ברזי כיבוי האש:

 • פתח וסגור את הברז לבדיקת תקינות
 • וודא נוכחות מטפה וזרנוק המחוברים לברז
 • בדוק ויזואלית שאין דליפות מים או אוויר
 • בדוק לחץ מים במד לחץ, צריך להיות מעל 2 בר
 • תעד מיקום הברז ותוצאות הבדיקה

בדיקת דלתות אש

יש לבצע את הפעולות הבאות לגבי דלתות האש במבנה:

 • פתח וסגור את הדלת לבדיקת תנועה חופשית
 • בדוק שהדלת נסגרת וננעלת אוטומטית
 • וודא שאין חפצים המונעים סגירת הדלת
 • בצע בדיקת משקוף הדלת לוודא שלמות
 • תעד מיקום הדלת ותוצאות הבדיקה

תיעוד ממצאים וליקויים

חשוב לתעד בצורה ברורה בטופס הביקורת את כל הממצאים, תקינות הפריטים שנבדקו וכל ליקוי או תקלה שאותרו.

יש לפרט בטופס:

 • מיקום הפריט שנבדק על פי קומה, מספר חדר וכד'
 • תיאור קצר של הפריט
 • תוצאות הבדיקה
 • פירוט של כל ליקוי או תקלה שאותרו
 • המלצות לתיקון הליקויים

יש למסור את טופס הביקורת המלא לאחראי בטיחות אש במבנה לצורך מעקב וטיפול בליקויים שאותרו.

סיכום

ביצוע ביקורת כיבוי אש שנתית יסודית לפי הנחיות אלה חיוני כדי להבטיח מוכנות מלאה למקרי חירום. ביקורת מקצועית על ידי בודק מוסמך יכולה למנוע אסונות ולהציל חיים.

יש לבצע את הביקורת באופן שוטף מדי שנה ולוודא תיקון מיידי של כל ליקוי.

בהצלחה בהמשך העבודה החשובה!

מדריך המקיף לביקורת כיבוי אש שנתית: למידה מלאה ומערכתית
מדריך המקיף לביקורת כיבוי אש שנתית: למידה מלאה ומערכתית

מסקנה

ביקורת כיבוי אש היא חלק חיוני מתהליך הבטיחות בכל ארגון. לבצע ביקורת מקיפה על מערכות הכיבוי הקיימות יכול להציל חיים ונכסים יקרים. הביקורת כוללת בדיקת התקנה, בדיקות תפוקה, והערכת היכולת התפקודית של המערכות במצבי חירום ובמצבי תקינות.

על מנת לבצע ביקורת מקיפה, יש לכלול מספר מרכיבים כמו בדיקת התקנה, בדיקת תפוקה, בדיקת יכולת תחת מצבי חירום ותקינות, ובדיקת תוקף ותקינות התעודות והרישיונות הנדרשים. בנוסף, יש לבקש את שירותם של מקצוענים ומומחים בתחום הכיבוי אש על מנת להבטיח את איכות הביקורת.

הבהרה משפטית

התכנים המופיעים במאמר זה המקשרים לאתר עידן ביקורת אש נועדו לספק מידע כללי ובנושא כיבוי אש אינם מהווים עצה מקצועית או חוות דעת מקצועית, ואינם תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך ממונה בטיחות באש או מבקר מטפים מוסמך

או כול מומחה אחר בהתאם לעניין, על בסיס אישי ופרטני.

מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים, או המצוטטים, או המפנים באתר, היא נועדה לקידום אתרים ולהרחיב את בסיס הידע שלכם בנושא כיבוי אש וכאמור אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם החלטה על ביקורת כיבוי אש או טיפול בציוד כיבוי אש כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית בלבד.

תוכן עניינים

המדריך המקיף לביקורת כיבוי אש שנתית הוא מסמך המסביר את הצעדים הנדרשים לביצוע ביקורת תקנית שנתית על מערכות כיבוי האש, כדי לוודא שהן תקניות ומוכנות לשימוש במקרה של אירוע אש.
ביקורת שנתית למערכת כיבוי האש היא חיונית לוודא שהמערכת תפקידה כמו שצריך במקרה של אירוע אש. היא מאפשרת לזהות בעיות או תקלות מוקדמות ולטפל בהן עוד לפני שהן יכולות להתפתח למצב שבו המערכת לא תפקיד באופן מלא.
מומלץ לבצע ביקורת שנתית למערכת כיבוי האש לפחות פעם בשנה. חשוב לזכור שבנוסף לביקורת השנתית, יש לבצע בדיקות תקנה רגילות במהלך השנה.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך